Autumn in the garden/The Day of Carp at Krajna

 

Minikowo, September 18, Autumn in the garden / The Day of Carp at Krajna